Przejdź do komentarzy

Komunikat dotczący wniosku nr RPLB.07.01.00-08-0009/16

W związku z dostosowaniem wkładu własnego 15% dla wniosku nr RPLB.07.01.00-08-0009/16 polegającego na pomniejszeniu części przyznanego dofinansowania przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu własnego Projektodawcy oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 27 czerwca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu Nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu

Tabela