Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym - w wyniku procedury odwoławczej - w konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej i został przekazany do kolejnego etapu - oceny środowiskowej.

Tym samym pod względem merytorycznym pozytywnie oceniono 16 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 88 143 937,73 PLN, w tym wartość dofinansowania 32 479 189,29 PLN.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19.

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej