Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22

Szanowni Państwo,
W dniu 12 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Poniżej prezentujemy listę z danymi projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

Lista projektów

Skład KOP