Przejdź do komentarzy

Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach RPO-Lubuskie 2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą nr 83/977/16 przyjął zmiany do Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Aktualizacja dokumentu wynika z konieczności zapewnienia zgodności Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności z dokumentami wydawanymi przez upoważnione instytucje na poziomie krajowym. W okresie następującym po dacie przyjęcia przez ZWL pierwotnej wersji dokumentu, nastąpiły opisane poniżej zmiany:


1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) opracowało lub zaktualizowało następujące dokumenty:

- Opracowano tłumaczenie na język polski, wydanego przez Komisję Europejską w grudniu 2014 r. dokumentu pn. Guide to cost-benefit Analysis of Investment Projects (Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych - Przewodnik AKK), do którego odwołują się zapisy Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 oraz obowiązującej Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności.

- Opublikowano nową edycję Niebieskich Ksiąg dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Niebieskie Księgi są uzupełnieniem i doprecyzowaniem wydanego przez Komisję Europejską Przewodnika do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych oraz Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 w zakresie analizy kosztów i korzyści.

- Opracowano Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedmiotowe wytyczne mają zastosowanie do działań finansowanych, m.in. w ramach regionalnych programów operacyjnych, w których przewidziano dofinansowanie podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w sektorze transportu zbiorowego osób (w tym kolejowego).

- Zaktualizowano Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, m.in. uzupełniając je o załącznik pn. Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowanie UE. Przedmiotowe opracowanie zawiera informacje na temat metody zastosowania kryterium dostępności cenowej (afforability) w trakcie kalkulacji poziomu opłat dla odbiorców za usługi związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi na potrzeby analizy finansowej oraz kalkulacji luki w finansowaniu dla projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

2. W momencie opracowania Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego publikowane były tabele kursów określanych jako kursy średnie miesięczne. Obecnie NBP zmienił sposób prezentowania danych dotyczących kursów wymiany walut. Tabelę kursów średnich miesięcznych zastąpiła tabela kursów średnioważonych walut obcych w złotych, które w opinii NBP lepiej oddają średniomiesięczną wartość kursu. Zgodnie z zaleceniem MIiR, przy prowadzeniu obliczeń w zakresie projektów inwestycyjnych, należy stosować kursy wymiany EUR/PLN określane na stronie internetowej NBP jako kursy średnioważonych walut obcych w złotych.

3. Zapisy Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności (rozdział II.2.2.Analiza popytu), w części dotyczącej Działania 1.1, uzupełniono o odwołanie do typu I i III projektów (pierwotnie w treści rozdziału odwoływano się wyłącznie do typu II). Wprowadzona zmiana jest konsekwencją dostosowania zapisów Instrukcji do obowiązującej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, który został zmieniony 25.11.2015 r.

4. Ponadto uzupełniono i poszerzono zapisy Instrukcji o informacje właściwe dla danych typów projektów, które mają odzwierciedlenie w elementach analiz finansowych. Powyższe działanie ma na celu ułatwić Beneficjentom konstrukcję modelu finansowego projektu i zminimalizować ryzyko nieujęcia w Studium Wykonalności istotnych aspektów, które będą wpływały na ocenę projektu.

 

INSTRUKCJA


Zobacz również

Brak dostępnych powiązanych treści. Ta aplikacja wyświetli wszystkie treści powiązane z treścią główną bieżącej strony.