Przejdź do komentarzy

Innowacyjne wdrażanie zasady partnerstwa

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Unii Europejskiej (DG Regio) prowadzi nabór zgłoszeń w ramach projektu Innovative implementation of the partnership principle in Cohesion Policy. Do projektu aplikować mogą władze publiczne (tj. instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące lub beneficjenci) oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego zainteresowane wzmocnieniem udziału obywateli w polityce spójności poprzez innowacyjne rozwiązania oparte na współpracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-10-2022-innovative-implementation-of-the-partnership-principle-call-for-expression-of-interest.

Wniosek należy przesłać na adres REGIO-E1-ADMINISTRATIVE-CAPACITY@ec.europa.eu do 30 kwietnia 2022 r.

Działanie polegać będzie na współpracy DG Regio z maksymalnie 10 instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi lub beneficjentami zajmującymi się wdrażaniem EFRR, Funduszu Spójności lub Funduszem Sprawiedliwej Transformacji oraz 10 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zaangażowania obywateli w politykę spójności.

 1. Działanie DG REGIO ma na celu:
 • Przetestowanie i ocenę zastosowania innowacyjnych podejść do uczestnictwa obywateli w zarządzaniu i wdrażaniu funduszy UE;
 • Zidentyfikowanie warunków, działań i zasobów niezbędnych do budowania silnych i trwałych partnerstw dla udziału obywateli w polityce spójności;
 • Zebrać dobre praktyki uczestnictwa obywateli w polityce spójności, którymi będą się dzielić nawzajem partnerzy projektu;
 • Promowanie wzajemnej współpracy  wymiany doświadczeń.
 1. Aby osiągnąć ten cel, DG REGIO będzie współpracować z ekspertami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), których zadaniem będzie:
 • Pomoc zaangażowanym podmiotom w ustalaniu właściwej metodologii ich udziału w projekcie;
 • Współpraca z podmiotami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w budowaniu sprzyjającego otoczenia dla współpracy i partnerstwa;
 • Doradztwo w zakresie wdrażania procesów.
 1. Prace będą prowadzone w ramach akcji pilotażowej. Zaangażowane podmioty otrzymają wsparcie dla ich wspólnego wniosku do wdrożenia w innowacyjnych sposobów zasady partnerstwa w kontekście projektowania, wdrażania i/lub monitoringu na poziomie programu - strategia obejmująca dla jednej z pięciu polityk celów i/lub inwestycji w ramach programów 2021-2027.
 2. Pilotaż będzie wymagał aktywnego udziału wybranych instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Będą musiały one delegować pracowników do udziału w wywiadach/dyskusjach/spotkaniach/warsztatach oraz wnoszenia wkładu i analizy dokumentów w języku angielskim. Oczekuje się, że zobowiążą się do zapewnienia niezbędnych zasobów (finansowych i ludzkich) do udziału w tym programie pilotażowym.
 1. Niniejsze zaproszenie nie skutkuje przyznaniem finansowania instytucjom i podmiotom, które zgłoszą się do pilotażowego projektu. Koszty związane z udziałem w pilotażu mogą być objęte dofinansowaniem z pomocy technicznej programu operacyjnego.
 2. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and DevelopmentOECD) zapewni pomoc instytucjom publicznym i społeczeństwu obywatelskiemu
  i organizacji w dwóch fazach:
 • faza I (przegląd propozycji projektów/szkolenie/pomoc w planowaniu i przygotowaniu działań): czerwiec 2022 - luty 2023;
 • faza II (pomoc w zakończeniu działań i informacja zwrotna dla beneficjentów): marzec 2023 - Październik 2023.
 • Oczekuje się, że pilotaż zakończy się w grudniu 2023 r. wraz z publikacją raportu i publiczną prezentacją wyników.