Przejdź do komentarzy

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 27 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z września na październik 2017 r.
 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie