Przejdź do komentarzy

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Treść zmiany przedstawia załącznik Wykaz zmian.

Zmiana obowiązuje od dnia 25.07.2017 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie