Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończonej ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

W dniu 27 marca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 17 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 15 800 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 580 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 4 wnioski uzyskały pozytywny wynik tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej i otrzymały co najmniej 31/62 pkt.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.