Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu realizacji badań ewaluacyjnych

Szanowni Państawo,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji trzech badań ewaluacyjnych:

1.            „Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej RPO-L2020”. Celem głównym badania była ocena przyjętego systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubuskim i jego dotychczasowych efektów w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v RPO-L2020.  Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma Openfield Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

2.            „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020”. Celem głównym badania była ocena wsparcia przedsiębiorstw w województwie lubuskim na podstawie pierwszych doświadczeń wdrażania RPO-L2020. Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – konsorcjum firm: BLUEHILL Sp. z o.o. i QUALITY WATCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3.            „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”. Celem badania była kompleksowa analiza i ocena wpływu interwencji na sytuację niepracujących uczestników projektów. Ewaluacja prowadzona była pod kątem oceny adekwatności, użyteczności, efektywności i skuteczności wsparcia kierowanego do uczestników projektów wraz

z pogłębioną oceną wpływu realizowanych projektów na sytuację ich uczestników. Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma Grupą BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Raporty końcowe z ww. badań ewaluacyjnych znajdują się poniżej:
Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020
Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 RPO-L2020
Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy