Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 30 czerwca 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 3 455 453,09 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 345 545,30 PLN).

Ocenę formalną, merytoryczną i środowiskową pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który został przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra. Projekt spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny, tj. 85 pkt./100 pkt.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie ceniony na etapie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.