Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 27 czerwca 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 35 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 500 000,00  PLN).

Ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra pozytywnie przeszedł wniosek pn: „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra”, który spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt  możliwych do zdobycia na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 30 741 015,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 220 062,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.