Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

 

W dniu 30 maja 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. (która trwała od dnia 29 maja do dnia 30 maja 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 900 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 90 000,00  PLN).

Ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. pozytywnie przeszedł wniosek pn: „Przebudowa infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie Zespołu Szkół
w Deszcznie wraz z przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F
”, który spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt  możliwych do zdobycia na etapie oceny zgodności
i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 531 513,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 829 628,89 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-12.00-08-K01/17.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.