Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny śwodowiskowej dla Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P03/17

Szanowni Państwo,

W dniu 14 maja 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P03/17 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, pn „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W dniu 17 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania powyższego projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 31  Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 108 900 000,00  PLN (97 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 11 000 000,00 PLN wynoszą środki z budżetu państwa).[1]

Wniosek wybrany do dofinansowania , który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.