Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny środowiskowiskowej projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18

W dniu 20 czerwca 2018 r. zakończono ocenę środowiskową (która trwała od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne
i środki wsparcia.

Projekty przekazane do oceny OOŚ zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria dopuszczające. Następnie zostaną przekazane do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 10 040 397,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 12 858 737,14 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej.

Tabela