Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny środowiskowej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 26 czerwca 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który zostanie skierowany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna kwota dofinansowania projektu, wynosi 30 741 015,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 220 062,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-12.00-08-K01/17.