Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny środowiskowej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” złożonego w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 16 września 2017 r. zakończono ocenę środowiskową (która trwała od dnia 7 września 2017 r. do dnia 16 września 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” złożonego w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

 

Powyższy projekt przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, następnie zostanie skierowany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 413 656,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 534 202,78 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17.