Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 13 listopada 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie oraz Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie” złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra., Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Powyższy projekt przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, w związku z czym został skierowany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 707 575,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 701 584,24 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17.