Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny środowiskowej oraz wyborze do dofinansowania wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W dniu 27 listopada 2017 r. zakończono ocenę środowiskową (która trwała od dnia 10 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17 - Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 11 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00  PLN).

W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 1 projektu w ramach ww. konkursu. Kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 9 899 998,88 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 12 941 175,10 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17.

lista wniosków po ocenie środowiskowej

lista projektów wybranych do dofinansowania

 

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.