Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 26 czerwca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 21 kwietnia 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 30 000 000,00[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 31 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 28 wniosków tj. takich, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymały min. 41,4 pkt. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 141 201 672,47 PLN, natomiast całkowita wartość wynosi 176 685 118,74 PLN.

Z uwagi na fakt, iż alokacja Konkursu nie wystarcza na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które uzyskały pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej, dofinansowaniem zostanie objętych 5 wniosków, które zostały ocenione najwyżej. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania projektów, które zostaną objęte wsparciem wynosi 26 221 623,73, natomiast całkowita wartość wynosi 30 908 969,30.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.