Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 11 października 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 20 września 2017 r. do 11 października 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 17 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 700 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 1 wniosek uzyskał pozytywny wynik tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymał co najmniej 37,5/75pkt.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wniosek pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznejw ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

 

[1]Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.