Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17

W dniu 13 czerwca 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną projektu pn.  „Przebudowa obiektu usługowego na salę wiejską w Stanowicach, Gmina Bogdaniec” złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 94 - Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (II typ projektu), wynosi 660 000,00 PLN[1]  (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 66 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 589 948,96 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 794 652,60 PLN.

Lista – projekty ocenione pozytywnie podczas oceny formalno-merytorycznej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.