Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17

Szanowni Państwo,

W dniu 17 maja 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną projektów (która trwała od dnia 9 maja 2018 r. do dnia 17 maja 2018 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji
w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.
wynosi 5 600 000,00 PLN[1]. (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 560 000,00 PLN)

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 3 636 047,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 277 702,77 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Tabela

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.