Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18

W dniu 12 czerwca 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną projektów (która trwała od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 12 czerwca 2018 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Projekty przekazane do oceny formalno-merytorycznej zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria formalne, merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostaną przekazane do oceny OOŚ.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 10 040 397,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 12 858 737,14 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Tabela