Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W dniu 26 czerwca 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 08 czerwca do 26 czerwca 2017  r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji
w miastach,
Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 5 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 500 000,00  PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 kwietnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 29 maja 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej  i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu pod względem formalnym wynosi 1 408 229,95 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 656 741,12 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17.  

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.