Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W dniu 18 października 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 9 sierpnia 2017 r. do 18 października 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie, 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 czerwca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 lipca 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej  i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie, z czego 2 projekty zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym  wynosi 15 298 336,13 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 19 292 160,10 PLN.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych

Lista wniosków ocenionych negatywnie


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.