Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 18 września 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 18 września 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 17 000 000,00 PLN(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 700 000,00 PLN).

Pozytywnie pod względem formalnym zostało ocenione 4 projekty. Natomiast 1 projekt został wycofany przez Wnioskodawcę z konkursu.  Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 14 094 347,19 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 19 872 203,97 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17.