Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny formalnej (która trwała od dnia 16 maja do 22 czerwca 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 22 czerwca 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 16 maja do 22 czerwca 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie, 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 35 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 500 000,00  PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 marca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 kwietnia 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej
 i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu pod względem formalnym wynosi 30 741 015,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 220 062,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17  

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.