Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.04-IZ.00-08-P01/17,

Szanowni Państwo,

15 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.04-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 4 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.4 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe.

W wyniku naboru (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 8 marca 2017 r.) do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie pn. Wsparcie Efektywności energetycznej przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 3.2.4 wynosi 16 791 475,68 PLN*.

 

Tabela

                                    

* Wartość wkładu UE uzależniona jest od kursu euro, obowiązującego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Wartość wkładu UE nie może przekroczyć alokacji na dane poddziałanie wyrażonej w euro.