Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu nabóru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 8 lutego 2018 r. zakończono  nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO)

Kategorii Interwencji:

17- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)

18- Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych ( w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 23 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 300 000,00 PLN).

Łączna kwota dofinansowania projektów, wynosi 5 620 455,37 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 11 018 230,04 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty złożone w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17.

Tabela

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.