Przejdź do komentarzy

Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18

Zgodnie z pismem DFS.II.432.7.14.2018.AZ z dnia 26-04-2018 r. informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łaczną
kwotę 31 294 299,87 zł

Tabela