Przejdź do komentarzy

Informacja o wsparciu finansowym udostępnianym lubuskim przedsiębiorcom przez Pośredników finansowych

Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Fundusz Funduszy) zawarł umowę z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Instytucję Zarządzającą, w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” Priorytetu Inwestycyjnego 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, udzielane są pożyczki na inwestycje, mające na celu zwiększenie wydajności pracy i efektywności produkcji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie rozwoju i konkurencyjności firm. Szczególnie promowane są projekty ukierunkowane na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym także produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Lubuskie przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć pożyczki na realizację projektów mających na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju, podniesienie konkurencyjności, wprowadzenie nowych produktów dla firm oraz zwiększenie liczby miejsc pracy.

Takie pożyczki przyczyniają się do zwiększenia ilości mikroprzedsiębiorstw w województwie, a tym samym spadku bezrobocia w regionie.

Wsparcie finansowe udostępniane jest lubuskim przedsiębiorcom przez Pośredników finansowych, wymienionych w tabeli, która obrazuje ich aktywność w okresie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r.

Tabela