Przejdź do komentarzy

Informacja o wprowadzenu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Typu I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów – w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

17 - Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu) ,

18 – Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach)

 Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2018 r. na lipiec 2018 r.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie