Przejdź do komentarzy

Informacja o Uchwale – decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu  projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 35 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 500 000,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 30 741 015,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 220 062,00 PLN.

W załączeniu projekt który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17