Przejdź do komentarzy

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17

W dniu 4 czerwca 2017 r. została zakończona ocena środowiskowa wniosku nr RPLB.09.03.02-08-0001/17 pt. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp”. Ocena środowiskowa zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W dalszym etapie procedury przedmiotowego naboru, projekt został poddany ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzów Wlkp. (Strategia ZIT MOF Gorzów Wlkp.). Ocenę przeszedł pozytywnie otrzymując 100 pkt / max.100 pkt (tj. więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania).

W dniu 8 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 28 879 108,42 PLN na realizację przedmiotowego projektu.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania