Przejdź do komentarzy

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach Wezwania Nr Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu  projektu pn. „Przebudowa infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie Zespołu Szkół w Deszcznie wraz z przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F” w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 900 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 90 000,00  PLN).

            Wnioskowana przez Beneficjata kwota dofinasowania wynosi 531 513,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 829 628,89 PLN

 

Tabela

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.