Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17

W związku z trwającą procedurą negocjacji z Wnioskodawcami w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne, które są prowadzone w czasie posiedzenia Komisji Oceny Projektów, termin rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu zostaje przesunięty na miesiąc czerwiec 2018 roku.