Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do wezwania i regulaminu naboru Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny projektów i rozstrzygnięcia naboru z grudnia 2017 r. na styczeń 2018 r.

 

Załączniki:

Wezwanie do złożenia wniosku  Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17

Regulamin naboru Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17

Wykaz zmian w Regulaminie i Wezwaniu