Przejdź do komentarzy

Informacja o przesunięciu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2017 roku została podjęta decyzja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT do 31 lipca 2017 roku.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu spowodowane jest trwającym procesem negocjacji z  Wnioskodawcami. Negocjacje są prowadzone w czasie posiedzenia Komisji Oceny Projektów