Ogłoszenie nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/15 o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.6 Wsparcie dla OWE i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej

Zakończony 28.12.2015

Na podstawie artykułu 48 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020,  oraz na podstawie  Wytycznych w zakresie trybu wyborów projektów na lata 2014-2020, Rozdział 8 pt. Tryb pozakonkursowy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuję, że sporządziła i upowszechniła wezwanie do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.6 Wsparcie dla OWE i i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej ROPS (projekty pozakonkursowe).

Wyniki naboru 15.03.2015

W związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających zakończenie procedury podpisania umowy dla projektu pozakonkursowego złożonego w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla Osi Priorytetowej: Oś 7 Równowaga społeczna, Działanie: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Podziałanie: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS, zakończonego w dniu 28  grudnia 2015 r., Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego o unieważnienie procedury naboru/wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. Konieczność unieważnienia naboru, spowodowana jest skierowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej deklaracją dotyczącą zwolnienia z VAT w oparciu o przepisy ustawy  tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zmianami). Weryfikacja danych przekazanych w załącznikach do umowy/decyzji, stwarza podstawy do zastosowania ponownie procedury wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpoczął się 27 listopada 2015 r. i zakończy się 28 grudnia 2015 r. (Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach wyboru projektów pozakonkursowych).

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla 7.6.2 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia naboru.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

 

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 27 listopada 2015 r. do 28 grudnia 2015 r. uprawniony jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
w województwie lubuskim. Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.6 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przez ROPS, poprzez:

 • ­tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie
  i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
 • ­tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 • ­tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;
 • inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy  społecznej, podmiotów ekonomii społecznej
 • w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla  zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk
  w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
 • ­budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy.
 • ­organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług  świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu);
 • ­współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi,
 • w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
 • ­ wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca
  z OWES w tym zakresie;
 • ­zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa
  w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy
  w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
 • ­wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;
 • ­reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego:

Kryterium nr 1.

Projekt zakłada współpracę ROPS z OWES w celu określania podziału zadań i obszarów kompetencji, a także celów jakie zostaną osiągnięte w ramach tej współpracy w woj. lubuskim, w tym m. in. ustalanie wspólnych planów i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw

Kryterium nr 2.

Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.6 Równowaga społeczna Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS na lata 2015-2018 zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27.10.2015 r. wynosi:

2 491 530,29 PLN

w tym krajowy wkład publiczny:

373 729,54 PLN

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.6 Wsparcie dla OWE i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Ogłoszenie  o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.6 Wsparcie dla OWE i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Załącznik nr 1 Planowane przedsięwzięcia województwa lubuskiego w okresie 2015-2020 - informacje składane przez beneficjentów – Wskaźniki produktu; Wskaźniki rezultatu – okres realizacji projektu

Załącznik nr 1 Planowane przedsięwzięcia województwa lubuskiego w okresie 2015-2020 - informacje składane przez beneficjentów – Wskaźniki produktu; Wskaźniki rezultatu – okres realizacji projektu

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu RPO - Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu RPO - Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym
w sprawie interpretacji zapisów wezwania , zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w: siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 6).