Informacja o ogłoszeniu wezwania dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy dla Działania 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Zakończony 04.03.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ogłasza w trybie pozakonkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów
powiatowych urzędów pracy
z województwa lubuskiego na rok 2016

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 6 - Regionalny rynek pracy
Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy


Numer naboru: RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/16
Data ogłoszenia naboru: 09 lutego 2016 r.

Wyniki naboru 21.04.2016

Szanowni Państwo,
poniżej informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016, nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/16,

 

 

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpocznie się 24 lutego 2015 r. i zakończy się 3 marca 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, w godz. 7:30 -15:30.

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dostępnego pod adresem www.lsi.rpo.lubuskie.pl. Możliwość wypełnienia wniosku w LSI2020 będzie możliwa w dniu ogłoszenia naboru.

Wniosek w wersji papierowej należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

    poniedziałek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ostateczni odbiorcy wsparcia (Grupy docelowe)

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, objęte I i II profilem pomocy. W ramach Działania 6.1 wsparcie skierowane jest do osób w wieku 30 lat i więcej. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- osoby starsze po 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 6.1 RPO mogą być realizowane następujące typy projektów (operacji):


1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
a) identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
a) nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,
b) wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:
a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
a) niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

1. Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zatwierdzonych Uchwałą Nr 15/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 20 listopada 2015 roku.

2. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania wskazane poniżej oraz w Karcie oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego RPO - L2020 (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 r. w ramach Działania 6.1 RPO – L2020 wynosi 15 873 123,00 zł (zgodnie z podziałem środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2016 r. na realizację projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO – L2020).

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie naboru dla Działania 6.1

Ogłoszenie naboru - Działanie 6.1 RPO - 09.02.2016

Załączniki - Nabór wniosków dla Działania 6.1

Załączniki - Nabór wniosków - Dz. 6.1 RPO - rok 2016

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto udziela informacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15 65-036 Zielona Góra godz. pracy 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku
+48 68 456 56 10
+48 68 327 01 11
www.wup.zgora.pl
wup@wup.zgora.pl