Informacja o ogłoszeniu ponownego wezwania dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zakończony 15.07.2016

Na podstawie artykułu 48 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz na podstawie  Wytycznych w zakresie trybu wyborów projektów na lata 2014-2020, Rozdział 8 pt. Tryb pozakonkursowy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuję, że sporządziła i upowszechniła ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2  Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie (projekty pozakonkursowe).

Wyniki naboru 15.07.2016

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że zakończono ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na  wezwanie do złożenia wniosków pozakonkursowych  nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/16 i nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.  12 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalno – merytoryczną i  i zostało skierowanych do akceptacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.  Łączna kwota  złożonych wniosków w odpowiedzi na
wezwanie wynosi: 22 705 597,43 PLN

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpocznie się 11 lipca 2016 r. i zakończy się
15 lipca 2016 r.
(Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach wyboru projektów pozakonkursowych).

Cel szczegółowy, w który wpisuje się dany projekt: Wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dostępnego pod adresem www.lsi.rpo.lubuskie.pl. Możliwość wypełnienia wniosku w LSI2020 będzie możliwa w dniu ogłoszenia naboru.

Wniosek w wersji papierowej należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 1)[1].


[1] Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim zmienił lokalizację na ul. Dworcową 13, 66-400 Gorzów Wlkp. (Sekretariat Wydziału, pokój nr 1). W związku z powyższym proszę Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o składanie wniosków o dofinansowanie na wyżej wymieniony adres.

Sposób składania wniosków

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach naboru w terminie od 11 lipca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. uprawniony jest Powiat / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.

Projekt może być realizowany również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.2 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny,

b) program aktywności lokalnej,

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową projektu stanowią:

Osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym[1] zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności), a także osoby w ich otoczeniu[2].

- środowiska lub lokalne społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności lokalne społeczności na obszarach zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją.

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

 

[1]Za zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się :

13) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

14) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

15) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

17) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

18) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

19) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

20) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

21) osoby niesamodzielne;

22) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

23) osoby odbywające kary pozbawienia wolności (wsparcie nie jest udzielane w ramach RPO);

24) osoby korzystające z PO PŻ.

[2] Wsparcie kierowane jest do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile odbywa się ono wraz ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego:

Kryteria Dostępu:

1. Posiadanie aktualnie obowiązującej Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uzasadnienie: Celem kryterium jest komparatywność działań podejmowanych w ramach projektu z założeniami obowiązującej w danym powiecie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada strategii zobowiązuje się do złożenia kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

2. Posiadanie pisemnego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada porozumienia, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o posiadanym porozumieniu w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

3. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących poziomów efektywności społeczno-zatrudnieniowej:

- w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%;

- w odniesieniu do osób o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Efektywność społeczno – zatrudnieniowa pokazuje efekty reintegracji uczestników projektu osiągnięte w wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie i jest mierzona wśród uczestników w projekcie względem ich sytuacji (stopnia wykluczenia społecznego) w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Diagnozy uczestników dokonuje pracownik socjalny. Kryterium oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczęli udział w określonych formach aktywizacji lub nauce albo podjęli zatrudnienie lub samozatrudnienie, liczony w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu. Beneficjenci i uczestnicy zobowiązują się do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji tych kryteriów, która odbywa się w terminie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Poziomy efektywności społeczno – zatrudnieniowej, w tym minimalnej efektywności  zatrudnieniowej opracowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie dostępnych wyników badań i przekazało dnia 10.06.2015 r. Instytucjom Zarządzającym RPO do zastosowania (pismo o sygnaturze: dzf.i.8510.21.2015.A.Bu.1).

4. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wnoszą do projektu wkład własny w wysokości 15% wartości dofinansowania projektu.

Niedopuszczalne jest wykazanie innej wartości wkładu własnego.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu (część VI. Budżet projektu i część VII. Szczegółowy budżet projektu).

Uzasadnienie:   Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą RPO – LUBUSKIE 2020 dla województwa lubuskiego. Wprowadzone kryterium umożliwi IZ zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych. Informację na temat wysokości wkładu własnego Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia wsparciem minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Zarządzającą wraz z podziałem środków dla poszczególnych powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie, złożonego zgodnie ze wskazaniami w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Analiza udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na fakt zaangażowania niewielkiej liczby uczestników projektu w stosunku do przekazanych środków. Zastosowanie wskazanego w kryterium limitu pozwoli osiągnąć docelowe wskaźniki dla Działania. Liczba uczestników projektu zostanie wyliczona dla poszczególnych Wnioskodawców na podstawie przyznanej wysokości środków (tzn. zastosowana będzie stała kwota w danym naborze przypadająca na jednego uczestnika projektu).

6. Każdy uczestnik projektu realizuje kontrakt socjalny lub równoważny.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Kryterium zapewni ciągłość działań w projekcie.

7. Projektodawca zapewnia preferencje i komplementarność działań  w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej z działaniami towarzyszącymi w ramach POPŻ finansowanego z funduszu FEAD dla uczestników objętych wsparciem w tym programie.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie:   Kryterium zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom korzystającym z POPŻ i  komplementarność wsparcia w ramach RPO oraz POPŻ zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ubóstwa i wykluczenia społecznego. Połączenie interwencji dwóch programów pozwoli skuteczniej udzielić wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

8. Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Beneficjent zawiera umowę/porozumienie z jednostkami zajmującymi się aktywizacją zawodową na rynku pracy.

W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada podpisanej umowy/porozumienia, zobowiązuje się do złożenia ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia wsparcia w ramach projektu. Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Takie kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług w ramach realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej. Zapis w Wytycznych, podrozdział 4.6 pkt 7 i 8. PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej,
w szczególności:

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

b) CIS i KIS;

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane:

a) przez partnerów PCPR w ramach projektów partnerskich

b) przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;

c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

9. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty ścieżką reintegracji.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Zaproponowane kryterium jest zgodne z zapisami Wytycznych rozdział 5 pkt 4 –„IZ RPO zapewnia, że proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb”.

W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji.

Stosowanie ścieżki reintegracji pozwoli na dostosowanie działań indywidualnie do uczestnika projektu. Działanie takie korzystnie wpłynie na proces wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej osoby korzystającej ze wsparcia.

10. W przypadku projektów przewidujących szkolenia, szkolenie kończy się dokumentem potwierdzającym kwalifikacje.

Uzasadnienie:   IZ stosuje mechanizmy weryfikujące, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami KE, poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji.

Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymali jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku.

Ponadto, egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję.

Kryteria Premiujące

1. Wnioskodawca zapewni ciągłość zatrudnienia pracowników socjalnych w ramach projektu.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie trwałości projektu i kontynuacji zaplanowanych w nim zadań.

2. 50% uczestników projektu nie mających określonego III profilu pomocy i pozostających bez pracy jest zobowiązanych do rejestracji w PUP po ukończeniu udziału w projekcie.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie:   Kryterium zapewni ciągłość działań w projekcie i weryfikowane będzie poprzez zapisy we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawcom, którzy spełnią kryterium przyznane zostaną dodatkowe środki finansowe.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE – 85 %,
  • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.2  Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie na lata 2015-2018 zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31.05.2016 r. wynosi:

PCPR

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne

w roku 2015-2018

(w tym krajowy wkład publiczny)

PCPR Sulęcin

108 784,79 PLN

16 317,72 PLN

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niezbędne dokumenty

Załącznik nr 1 Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie (projekty pozakonkursowe) – dla PCPR w Sulęcinie

Załącznik nr 1 Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2  Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie (projekty pozakonkursowe) – dla PCPR w Sulęcinie

Inne ważne informacje

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu RPO - Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu RPO - Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS