Przejdź do komentarzy

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego, po uzgodnieniu z właściwymi organami, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.),  oraz art. 3 pkt. 2, art. 5 pkt 2, art. 15 ust. 1 i ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.) w zw. z art. 48 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 46 pkt. 2, art. 48 ust. 3 w zw. z art. 49 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2081, z późn. zm.), Zarząd Województwa Lubuskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Decyzję Instytucji Zarządzającej RPO – L2020 (Uchwała nr 75/1139/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. Zarządu Województwa Lubuskiego) o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 wraz z uzasadnieniem znajdują się w załączeniu.

Skan uchwały

UZASADNIENIE Odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020