Przejdź do komentarzy

Informacja o ocenie zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosku o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17

Szanowni Państwo,

W dniu 11 października 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosku o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 9 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 900 000,00  PLN).

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp., tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu powyższych projektów w ramach ww. konkursu. Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 6 011 670,64 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 083 623,74 PLN.

W zamieszczonych tabelach prezentujemy:

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.