Przejdź do komentarzy

Informacja o ocenie merytorycznej wniosków w ramach konkursu RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 31 lipca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 19 lipca 2017 r.  do dnia 31 lipca 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 34 400 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 440 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 15 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 10 wniosków tj. takich, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 41 468 837,88 PLN, natomiast całkowita wartość to 50 201 584,60 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.