Przejdź do komentarzy

Informacja o decyzji o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ projektu:

  • I Udostępnianie zasobów przyrodniczych,
  • II Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
  • III Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 955 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00 PLN). Z uwagi na to, iż zmianie uległ kurs euro, aktualizacji uległa kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu i w związku z tym wynosi 11 973 663,08 PLN, z czego 10% tej kwoty jest przeznaczone na procedurę odwoławczą (1 197 366,31 PLN).

Wnioskowana przez Beneficjentów kwota dofinansowania wynosi 6 676 084,12 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 9 052 045,02 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.