Przejdź do komentarzy

Informacja o decyzji o dofinansowaniu 4 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 22 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 4 projektów w ramach konkursu Nr  RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 34 400 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 440 000,00 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania w przedmiotowych projektach wynosi 16 109 384,70 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 19 644 576,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.