Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16 dla I typu projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”.

Szanowni Państwo!

W dniu 28 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu do dnia 31 października 2016 r. terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16 dla I typu projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”.

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie spowodowane jest koniecznością zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 zmiany dotyczącej kryterium merytorycznego specyficznego „Wpływ realizacji projektu na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy”.

Zgodnie z przyjętą przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 definicją, celem kryterium jest premiowanie projektów, które w jak największym stopniu zaspokoją zapotrzebowanie gminy na miejsca w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego. W ramach kryterium ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu zaspokojone zostanie w 100% zapotrzebowanie na liczbę miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego w skali gminy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena tego kryterium odbywa się na podstawie algorytmu: [B]/[A] *100%.

Po analizie stwierdzono, że w takiej formie wynik algorytmu nie obrazuje celu kryterium, tj. nie wskazuje w jakim stopniu realizacja projektu zaspokaja zapotrzebowanie gminy na miejsca w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego.

W celu dokonania właściwej oceny tego kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO – L2020 przedstawi Komitetowi Monitorującemu RPO – L2020 zmianę w algorytmie definicji zmiennej [A], która oznaczać będzie sumę liczby urodzeń dzieci w gminie za poszczególne lata kalendarzowe obejmujące 4 lata wstecz poprzedzające rok ogłoszenia konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. Doprecyzowaniu będzie podlegała również zmienna [B].

                Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO – L2020 ostatecznej wersji ww. kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 przygotuje zmianę Regulaminu ww. konkursu, w którym zawarte zostaną obowiązujące kryteria oceny. Zmiana Regulaminu zostanie podana do widomości publicznej poprzez zamieszczenie stosownej informacji w prasie oraz na stronie www. rpo.lubuskie.pl