Informacja dotycząca przeprowadzanego w trybie pozakonkursowym naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2017

Zakończony 16.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ogłasza w trybie pozakonkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów  

powiatowych urzędów pracy

z województwa lubuskiego na rok 2017

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 6 - Regionalny rynek pracy

Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

 

Wyniki naboru 29.03.2017

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2017, nr RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/17, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w terminie 01.02.2017 r. – 16.02.2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:
w wersji papierowej w sekretariacie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15,
w godz. 7:30 - 15:30
oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI2020

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego składany jest w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (IP) http://wupzielonagora.praca.gov.pl oraz wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy, przesłane przez IP do potencjalnych Wnioskodawców w formie pisemnej.

 

Wniosek należy złożyć w terminie: 01.02.2017 r. – 16.02.2017 r.

Przez złożenie wniosku rozumie się przekazanie we wskazanym terminie wniosku w Systemie LSI2020 oraz dostarczenie dwóch jednobrzmiących wersji papierowych wniosku o dofinansowanie (oryginał + poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia albo dwa oryginały) wraz z załącznikami do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wersję papierową wniosku należy opatrzyć pieczęcią instytucji, podpisem osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta wraz z pieczęcią imienną.

Wersja papierowa wniosku o dofinansowanie projektu musi być zgodna (opatrzona tą samą sumą kontrolną) z wersją elektroniczną przesłaną w Systemie LSI2020

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 6.1 RPO podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat województwa lubuskiego, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy województwa lubuskiego.
W związku z powyższym, w pkt. 2.1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy, wskazując nazwę powiatu lub miasta na prawach powiatu oraz nazwę PUP, np. Powiat Zielonogórski/Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 6.1 RPO mogą być realizowane następujące typy projektów (operacji):

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
  w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia)
  :
 1. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 1. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
 2. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 1. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże
  i praktyki zawodowe,
 2. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej
  i geograficznej:
 1. wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia
  w innym sektorze,
 2. wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem
  z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Kryteria wyboru projektów

 1. Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zatwierdzonych Uchwałą Nr 54/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 30 grudnia 2016 roku.
 2. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania wskazane poniżej oraz w Karcie oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego RPO - L2020 (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu).

Ogólne kryteria formalne:

- Czy wniosek w wersji papierowej został złożony w terminie określonym w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie?

- Czy wniosek jest kompletny (tj. wydruk zawiera wszystkie strony, czy wszystkie strony wniosku mają identyczną sumę kontrolną, czy wniosek złożono w dwóch tożsamych egzemplarzach)?

- Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji?

- Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?

- Czy wniosek w wersji papierowej został opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy oraz został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy?

- Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie
z zapisami pkt. 5.2 wniosku oraz z budżetem projektu)?

- Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych?

- Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów?

-  Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji RPO - L2020?

- Czy realizację danego typu projektów w trybie pozakonkursowym przewidziano w odpowiednim Planie Działania?

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, w 2017 roku, w ramach Działania 6.1 RPO – L2020, wynosi 22 487 384,00 zł (zgodnie z podziałem środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2017 roku na realizację projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO – L2020). Poniżej przedstawiony został szczegółowy podział środków finansowych na powiatowe urzędy pracy:

Powiatowy Urząd Pracy

Zakładana kwota ogółem przeznaczona
na realizację projektów
w ramach RPO, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.1

w 2017 roku

 
 
 

Gorzów Wlkp.

2 637 036,00 zł

 

Krosno Odrzańskie

1 819 672,00 zł

 

Międzyrzecz

2 121 349,00 zł

 

Nowa Sól

2 397 258,00 zł

 

Słubice

694 640,00 zł

 

Strzelce Krajeńskie

1 975 909,00 zł

 

Sulęcin

1 143 113,00 zł

 

Świebodzin

1 261 071,00 zł

 

Wschowa

1 238 543,00 zł

 

Zielona Góra

3 285 764,00 zł

 

Żagań

2 230 072,00 zł

 

Żary

1 682 957,00 zł

 

Razem

22 487 384,00 zł

 
 

Inne ważne informacje

Dane osób odpowiedzialnych za RPO Lubuskie 2020

 

 

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E - mail

Numer pokoju

Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich

Anna Urbaniak

68 456 56 03

A.Urbaniak@wup.zgora.pl

305

Naczelnik Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Tomasz Linda

68 456 56 36

T.Linda@wup.zgora.pl

306

Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Krzysztof Rychły

68 456 56 26

K.Rychly@wup.zgora.pl

308 C