Przejdź do komentarzy

Informacja dotycząca konkursów nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/20 oraz RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/21

W wyniku nowelizacji Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego FunduszuSpołecznego oraz  Funduszu Spójności  na  lata  2014-2020,  które obowiązują od 1 stycznia 2021  roku, w rozdziale 8.2 wprowadzono obowiązek potwierdzania dokumentem urzędowym statusu uczestników na rynku pracy, w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
6) W  projektach, w  których zgodnie  z   wnioskiem o  dofinansowanie projektu grupądocelowąsą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo [1] ,  dokumentem, o   którym mowa w    pkt 2 lit.  a, jestzaświadczeniez ZakładuUbezpieczeńSpołecznychpotwierdzającestatus tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w    dniu jego wydania [2]. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych  w powiatowym urzędzie pracy,  dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.
7) Zaświadczenia, o  których mowa w pkt 6, uznaje się za ważneprzez okres 30 dni od dnia ich wydania  [3]. Zaświadczenie może mieć formę elektroniczną  lub wydruku z   systemu teleinformatycznego używanego   do realizacji zadań   publicznych wygenerowanego na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego63 lub w    przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych z rejestrów publicznych służb zatrudnienia.”

[1] Nie dotyczy projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.
[2] Zaświadczenieobejmuje np. brak tytułudo odprowadzania składekna ubezpieczenia społecznew związkuz zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej. O zaświadczenie z   ZUS możnaubiegaćsięskładającnp. wniosek na druku US-7 lub poprzez PlatformęUsług Elektronicznych ZUS.
[3] Rozpoczęciepierwszej formy wsparcia przez uczestnika,  którego kwalifikowalnośćzostałapotwierdzona zaświadczeniem, powinno nastąpić nie późniejniż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczen