Przejdź do komentarzy

Informacja dot. złożonych wniosków w ramach naboru RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17

Szanowni Państwo,

w dniu 30 września 2017 r. zakończono ocenę środowiskową (która trwała od dnia 18 września do dnia 30 września 2017 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostaną skierowane do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinansowania projektów, wynosi 6 011 670,64 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 7 083 623,64 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-12.00-08-K03/17.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej.